วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 ปรัชญา

- การแสวงหาความรู้เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคน

วิสัยทัศน์

- โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา  เป็นสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและหลักธรรมศาสนาอิสลาม โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรเป็นคนดี มีความรู้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการอย่างมีคุณภาพ