มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 1
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.5 MB
กิจกรรม กายบริหารยามเช้า
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 948 KB
กิจกรรมการบริการอนามัยโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB
กิจกรรมดีไซน์คอนเทนส์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.19 MB
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62.57 KB
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 945 KB