อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม

อัตลักษณ์  คือ  อังกฤษดี  อาหรับเด่น

เอกลักษณ์

จิตอาสา

มาตรการส่งเสริม

๑. ส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน

๒. ส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์วิทยบริการของชุมชน

๓. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของสังคม

 

๔. ส่งเสริมมาตรฐานการส่งเสริมของรัฐ โครงการและกิจกรรมตามนโยบายพิเศษและแนวทางปฏิรูปการศึกษา