คำขวัญ / คติพจน์

คำขวัญ 

- เรียนดี มีวินัย  เน้นคุณธรรม  บริการชุมชน

คติพจน์

- ศึกษาโลก เรียนรู้ธรรม นำสู่การพัฒนา

- ศึกษาโลก หมายถึง การศึกษาความรู้พื้นฐานในการดำเนินชีวิต เพื่อให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข สู่การเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

- เรียนรู้ธรรม หมายถึง การศึกษาบทบัญญัติทางศาสนาอิสลามพร้อมเน้นการ ปฏิบัติเพื่อดำรงอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

- นำสู่การพัฒนา หมายถึง การพัฒนาให้สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา