หลักสูตรที่เปิดสอน

1. หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 (ระดับชั้นอนุบาล 1-3)

การศึกษาปฐมวัย  เป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยง และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทีสนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาการที่ครอบคลุมเด็กปฐมวัยทุกประเภท

2.  ยึดหลักการอบรมเลี้ยงดู และให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง

    บุคคล และวิถีชีวิตของเด็กตามบริบทของชุมชน  สังคม  และวัฒนธรรมไทย

3.  พัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย

4.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุข

5.  ประสานความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาในการพัฒนาเด็ก

2. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ประถมศึกษา 1-6, มัธยมศึกษา 1-6)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ­

5 ประการ ดังนี้ 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม

2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล

4.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม

5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม

3. หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.2546

มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม  โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้

          ๑. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮฺและรอซูล  และปฏิบัติตามหลักคำสอนของอิสลาม  ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

          ๒.  สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย  พิจารณาปัญหาต่าง    โดยปราศจากความงมงาย  มีความคิดสร้างสรรค์  ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก

          ๓.  มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในกลุ่มสาระตามหลักสูตรและวิทยาการต่าง    สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

          ๔.  มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี  มีระเบียบวินัย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  อดทน  และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

          ๕.  มีความคิดสร้างสรรค์  ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  รักการเขียน  และรักการค้นคว้า

          ๖.  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  และสามารถปฏิบัติตนตามหลักการอิสลามได้อย่างถูกต้อง

          ๗.  รักการออกกำลังกาย  ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ  และบุคลิกภาพที่ดี

          ๘.  รักประเทศชาติและท้องถิ่น  มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม

          ๙.  มีความสามัคคี  รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม  และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข