คณะผู้บริหาร

นายแวดาโอะ แวดือเระ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียน

นางสาวอัสมาร์ สารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายสามัญ

นายแวอัดนาน แวดือเระ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : web.crw@admin.com

นายซูไฮมิง แวสะแม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายศาสนา

นางสาวนูรียะห์ ดอเลาะ
ฝ่ายวิชาการสามัญ

นางสาวกัมซะ สาและ
ฝ่ายบริหารบุคคล

นางนููรีนา แวดือเระ
ฝ่ายธุรการ

นางลลนา แวสะแม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอมัร อาวัง
ฝ่ายอาคารสถานที่